Kunstbundel: Diep Zinnig Geluk

Diep Zinnig Geluk omvat een kunstbundel dat voorts is gevloeid uit een samenwerking tussen 26 artiesten, met Sven Couchez als initiatiefnemer, organisator en curator van het project. Doorheen de bundel is er een vooral zingevend en spiritueel thema terug te vinden, maar ook kan u hier en daar een vleugje menselijkheid terugvinden, helemaal in lijn met ons menselijk pad. Het is een bundel waarin woord wordt gecombineerd met beeld, alle kunstwerken worden vergezeld door een gedicht, deze band tussen gedicht en kunstwerk is niet toevallig gekozen, want telkens is er een relevantie, een zinvolle verhouding en relatie tussen beide. De bundel hoopt de mens aan te zetten naar binnen te treden, in verbinding te komen met onze essentie, onze kern, ons Hart, en ook in verbinding te komen met de mensen en de natuur om ons heen. De kunstwerken in de bundel zijn zeer divers; beeldhouwkunst, schilderkunst, digitale kunst, tekenkunst, zitten allemaal in de bundel vervat, in soms heel verschillende technieken en uitingen. In deze diversiteit, deze verscheidenheid, dat doorheen dit werk verweven ligt, schuilt ook een boodschap, dat zijnde dat ondanks de vele verschillen, wij mensen een groot vermogen hebben tot samenwerking.

Deelnemende artiesten:

De bundel aankopen?

  • Een exemplaar komen afhalen bij mij, op deze manier bespaart u verzendingskosten en kan je de bundel aankopen voor de prijs van 18,90 euro. Gelieve, als je graag deze manier verkiest, mij een mail te versturen met daarin jouw vraag. Wanneer ik jouw mail heb ontvangen kunnen we een afspraak vastleggen en geef ik graag mijn adres mee. Ik ben woonachtig te Gent.
  • Een exemplaar laten versturen naar jouw deur, door een mail te versturen naar sven@loslatenmetsven.com, vermeldt daarin gelieve jouw naam en volledige adres, daarna verstuur ik een betalingslink en kan de bundel worden verzonden.

Kostprijs:

  • exclusief verzending: 18,90 euro.
  • inclusief verzending: 25,30 euro (6,40 euro verzending via Bpost).

Visueel: (Ontwerp door G.V. Krieke)

Aanvullende informatie, colofon:

© 2023 Sven Couchez
Ondernemingsnummer: 0790958685
Eerste druk: oktober 2023
Auteur, redacteur en curator: Sven Couchez
Redacteur v/d afbeeldingen: Thera Brugghe
Met dank aan alle bijdragende kunstenaars
Contact: sven@loslatenmetsven.com
Ontwerp kaft: Gregory ‘Krieke’ Vergote
Druk: De Kubus Langemark
ISBN 9781234567897
EAN: 6097611741761
Wettelijk depot : D/2023/SvenCouchez, uitgever


Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en de bijdragende kunstenaars.
Voor het overnemen van gedeelten uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken dient men zich tot de auteur en bijdragende kunstenaars te wenden.
Alle werken weergegeven in deze bundel blijven eigendom van de bijdragende kunstenaars, geen enkele entiteit verwerft door hun bijdrage hun eigendom rechten.